Saavutettavuustyökalut

Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö jatkaa teatterin ohjelmistossa – avoin haku kantaesityksiksi vuodelle 2024 on auki! 

Kuva Miika Storm
29.11.2022

Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance continues – open call for premieres in 2024 is open now!

Scroll down for English.

HAKUILMOITUS 

Helsingin Kaupunginteatterin Nykyesityksen näyttämö -hankkeen toiminta jatkuu pilottivaiheen jälkeen vuonna 2024 osana teatterin ja studio Pasilan kausiohjelmistoa.

Jatkossa Nykyesityksen näyttämön toiminta jakautuu vuosittain tuotantotuen saavaan kantaesitykseen, residenssituen saavaan kantaesitykseen sekä erikseen kutsuttaviin vierailuesityksiin. Tavoitteena on tuoda nykyesityksen erilaisia muotoja osaksi teatterin ohjelmistokokonaisuutta.

“Vapaan kentän taiteilijoille avautuu harvoin mahdollisuutta työskennellä pääkaupunkiseudulla studio Pasilan kaltaisessa kookkaassa näyttämötilassa ja tällaisilla tuotantoresursseilla. Toiminnan jatkuminen on myös siltä osin merkittävää, että hanke ei ainoastaan jää erillisrahoituksen varassa olleeksi kokeiluksi, vaan näyttämöä päästään kehittämään osana Helsingin Kaupunginteatterin vakituista toimintaa”, kommentoivat kuraattorit Tuomas Laitinen, Riikka Thitz ja Suvi Tuominen.

Etsimme avoimessa haussa Nykyesityksen näyttämön kantaesityksiksi vuodelle 2024 ehdotuksia, jotka

• tarkastelevat edustamansa taiteenalan tai -alojen menetelmiä tai keskeisiä kysymyksiä kiinnostavalla tavalla
• tarkastelevat, uudistavat tai ravistelevat eri tavoin näyttämöä, teatterisalia tai -tiloja sekä käytäntöjä

Valintaprosessissa otetaan huomioon taiteenalojen ja tekijöiden keskinäinen moninaisuus.
Nykyesityksen näyttämön toiminta sijoittuu Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilaan. Teatterisalissa on 328-paikkainen katsomo sekä 6 metriä syvä ja 18 metriä leveä lava. Katsomon ja lavan kokoa voi rajoitetussa määrin muokata.

Vuoden 2024 avoimessa haussa on kaksi kategoriaa:

1. Kantaesitys huhtikuussa 2024

Etsimme tähän kategoriaan ehdotuksia, jotka yhdistävät vapaan kentän työryhmän työskentelyyn Helsingin Kaupunginteatterin olemassa olevia resursseja. Voit sisällyttää ehdotukseesi esimerkiksi Kaupunginteatterin vakituisen esiintyjän, dramaturgin tai taiteellisen suunnittelijan työaikaa tai mitä tahansa muita mahdollisia yhteistyön tapoja. Rohkaisemme ideoimaan yhteistyömuotoja kokeilevasti, koska tuotantomalli on uusi ja muotoutuu saamiemme ehdotuksien ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Tarjoamme valitulle esitykselle

• Tuotannollisen tuen, joka ensisijaisesti kohdennetaan vapaan kentän työryhmän palkka- ja tuotantokuluihin ja jonka suuruus on maksimissaan 50 000 €
• Harjoituskauden maalis-huhtikuussa
• Ensi-illan ja esityskauden huhtikuun puolesta välistä toukokuun puoleen väliin
• Viestinnän ja markkinoinnin osana Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistoa
• Studio Pasilan teatterisalin tekniset resurssit sekä vakituisen teknisen henkilökunnan työpanoksen erikseen sovitusti
• Keskustelu- ja työskentelyaikaa Nykyesityksen näyttämön kuraattorin kanssa

2. Kesäresidenssi ja kantaesitys elokuussa 2024

Etsimme tähän kategoriaan esityksiä, joilla on omarahoitus hankkeen palkka- ja tuotantokustannuksiin.

Tarjoamme valitulle esitykselle

• Maksimissaan 8 viikon työskentelyresidenssin studio Pasilan näyttämöllä kesä-heinäkuun aikana
• Esitysten lipputulot kokonaisuudessaan
• Studio Pasilan näyttämön esityskaudelle elokuussa
• Viestinnän ja markkinoinnin osana Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistoa
• Studio Pasilan teatterisalin tekniset resurssit sekä vakituisen teknisen henkilökunnan työpanoksen erikseen sovitusti
• Keskustelu- ja työskentelyaikaa Nykyesityksen näyttämön kuraattorin kanssa

Kuraattorit

Valinnoista vastaa kolmihenkinen kuraattoriryhmä, jonka muodostavat esitys- ja tanssitaiteilija Suvi Tuominen, ohjaaja, väitöstutkija Tuomas Laitinen sekä nykytaiteen ja -esityksen kuraattori Riikka Thitz.

Vuoden 2024 alusta Nykyesityksen näyttämön toiminnasta ja ohjelmistovalinnoista vastaavat myöhemmin valittava pääkuraattori ja vuosittain vaihtuva avustava kuraattori.

Hakuohjeet

Avoin haku on suunnattu Suomessa työskenteleville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille.

Kantaesitys- ja residenssihaku tapahtuu henkilökohtaisten online-tapaamisten muodossa. Hakuun osallistuva taiteilija tai taiteilijaryhmä tapaa yhden kuraattoreista ja esittelee esitysideaansa haluamallaan tavalla.

Henkilökohtaisilla tapaamisilla kuraattorit pyrkivät tarjoamaan vaihtoehdon hakuprosesseille, joissa keskeiseksi nousee se, kuinka hyvin esitysten tekijät osaavat kirjoittaa työstään. Yksittäin suoritettujen tapaamisten jälkeen kuraattorit keskustelevat ja tekevät lopulliset valinnat yhdessä helmikuun 2023 aikana. Valinnat julkistetaan maaliskuun 2023 alussa.

Tapaamiset toteutetaan ajalla 2.–27.1.2023. Tapaamisten kesto on 45 minuuttia ja ne toteutetaan etäyhteyden kautta. Lisätietoja hakutapaamisesta saat ilmoittautumisen jälkeen.


Varaa aika


Kaikki avoimen haun tapaamisajat on varattu. Kiitos kiinnostuneille!

• Haku on auki 18.12. saakka tai niin kauan, kunnes kaikki ajat ovat varattuja.
• Tapaamisaikoja on rajattu määrä, joten ilmoittautumista ei kannata jättää viime hetkeen – tutustuthan kuitenkin hakukategorioihin huolella ennen ilmoittautumista!

Kukin kuraattoreista on valmis keskustelemaan ehdotuksista riippumatta taiteenalasta, mutta jokaisella on myös omat vahvuusalueensa:

• Riikka – nykytanssi, esitystaide, kuvataide, taiteidenväliset muodot
• Suvi – performanssi, tanssi, esitystaide, taide-tiede
• Tuomas – esitystaide, nykyteatteri, performanssi, yleisösuhde, taiteellinen tutkimus

Yhteystiedot: tuomas.laitinen@hkt.fi, suvi.tuominen@hkt.fi ja riikka.thitz@hkt.fi

***

CALL FOR APPLICATIONS

Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance continues – open call for premieres in 2024 opens on December 5th

After the initial two-year pilot phase, Helsinki City Theatre’s Stage for Contemporary Performance continues in 2024 as a part of the seasonal programme of the theatre and studio Pasila.

The Stage for Contemporary Performance will continue to function annually in three formats: a premiere with full productional support, a premiere with residency support and invited guest performances. The objective of the project is to include different forms of contemporary performance in the theatre’s programme.

“Freelance artists active in the Helsinki region rarely get an opportunity to work in a larger theatre space and with productional resources that are available in studio Pasila. It is also important that the Stage for Contemporary Performance doesn’t remain as an externally funded experiment. The stage can continue to evolve as part of the Helsinki City Theatre’s permanent activity”, state curators Tuomas Laitinen, Riikka Thitz and Suvi Tuominen.

Our open call for premieres for the year 2024 is open now. We are looking for proposals that

• observe its field of art (or arts) and its practices in an interesting / experimental way
• renew, disrupt or observe the (Pasila) stage or other spaces and structures of the theatre

During the selection process we will take into consideration the diversity of the fields of art and makers.

The performances take place in Helsinki City Theatre’s studio Pasila. The theatre seats 328. The stage is 6 meters deep and 18 meters wide and the size of the stage and the auditorium can be adjusted to some extent.

The open call for 2024 has two categories:

1. Premiere in April 2024

For this category we’re looking for proposals that combine the Helsinki City Theatre’s existing resources with the work of a freelance working group. Your proposal may include, for example, working time with a City Theatre’s regular performer, dramaturg or designer, or any other possible forms of collaboration. We encourage you to experiment with ideas as this is a new production model that will take shape based on the received proposals as well as the available resources.

We offer the selected performance

• Productional support that will be primarily allocated towards the salary and productional costs of the freelance working group. The maximum amount of the support is 50 000 €
• Rehearsal period in studio Pasila during March-April
• Premiere and performance season from mid-April to mid-May
• Communication and marketing as part of the Helsinki City Theatre’s seasonal programme
• Technical resources and staff of Studio Pasila, to be discussed according to the working group’s needs
• Discussions and working time with the curator of the Stage for Contemporary Performance

2. Summer residency and premiere in August 2024

For this category we are looking for performances that already have financing for their salary and production costs.

We offer the selected performance

• A maximum of 8 weeks of residency time in studio Pasila during June and July
• Total ticket income of the performance
• The studio Pasila stage for the performance period in August
• Communication and marketing as part of the Helsinki City Theatre’s seasonal programme
• Technical resources and staff of Studio Pasila, to be discussed according to the working group’s needs
• Discussions and working time with the curator of the Stage for Contemporary Performance

Curators

The selections are made by a curatorial team composed of performance and dance artist Suvi Tuominen; director, doctoral candidate Tuomas Laitinen; and contemporary art and performance curator Riikka Thitz.

In 2024 the running and programming of the Stage for Contemporary Performance will be led by a head curator and an assisting curator who will be selected at a later date.

How to apply?

The open call is targeted for professional artists and collectives working in Finland.

The application process is realized as online meetings. Each artist or collective will meet one of the curators and present their performance idea as they wish.

Through these face-to-face meetings, the curators aim to provide an alternative for open call application processes, where writing is highlighted as the principal medium for expressing ideas.

After the meetings the curatorial team will discuss and make the final selections during February 2023. The selections will be announced in early March 2023.

The meetings will take place between 2.–27.1.2023. The duration of each meeting is 45 minutes, and they are held online. The applicants will receive more detailed information about the meeting prior to the appointment.

Book an appointment

All meeting times of the open call are booked. Thank you for your interest!

 

• The call is open until Dec 18th, 2022., or until all appointments are booked
• There is a limited number of appointments available, so it’s recommended not to leave the registration at the last minute – however, please read the call carefully before booking your slot!

All curators are happy to discuss all kinds of performance proposals. However, each of them has their own areas of expertise:

• Riikka – contemporary dance, performing arts, visual arts, interdisciplinary forms
• Suvi – live and performance art, dance, art-research
• Tuomas – live and performance art, contemporary theatre, spectatorship, artistic research

Contact information: tuomas.laitinen@hkt.fi, suvi.tuominen@hkt.fi & riikka.thitz@hkt.fi